Statut

DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 25 lipca 2017 r.
w sprawie nadania statutu Polskiej Operze Królewskiej
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i
prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U z 2017 r. poz. 862) zarządza się co następuje:

§ 1. Polskiej Operze Królewskiej nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2017 r..
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada
2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz.
1894).
Dziennik Urzędowy
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego -2- Poz. 52
Załącznik do Zarządzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 25 lipca 2017 r. (poz. 52)
STATUT
Polskiej Opery Królewskiej
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1
Polska Opera Królewska zwana dalej ,,Operą’’ jest państwową instytucją artystyczną,
utworzoną na podstawie zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25
lipca 2017 r. w sprawie utworzenia państwowej instytucji kultury – Polskiej Opery Królewskiej
(Dz. Urz. MKiDN poz. 51).
§ 2
Opera działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 862), zwanej dalej „ustawą”;
2) niniejszego Statutu.
§ 3
1. Organizatorem Opery jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego, zwany dalej „Ministrem”.
2. Opera podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra i
posiada osobowość prawną.
Dziennik Urzędowy
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego -3- Poz. 52
3. Nadzór nad Operą sprawuje Minister.
4. Siedzibą Opery jest miasto stołeczne Warszawa.
5. Opera prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
6. Opera realizuje wydarzenia artystyczne, popularyzatorskie i edukacyjne, tak w swojej
siedzibie, jak i w miejscach o ograniczonym dostępie do kultury.
7. Opera może posługiwać się skróconą nazwą ”Opera Królewska”.
ROZDZIAŁ II
Zakres działalności
§ 4
1. Przedmiotem działania Opery jest kształtowanie i upowszechnianie kultury muzycznej
poprzez przygotowywanie, wystawianie, promowanie i popularyzowanie dzieł
operowych, muzyki oratoryjnej, symfonicznej i kameralnej, ze szczególnym
uwzględnieniem muzyki kompozytorów polskich, zwłaszcza repertuaru dawnych
mistrzów, a także przywracanie do życia muzycznego zapomnianych dzieł muzyki
polskiej.
2. Opera:
1) działa w oparciu o stały zespół artystyczny, składający się z profesjonalnych muzyków
i śpiewaków;
2) współpracuje, w celu realizacji swoich zadań statutowych, ze środowiskami twórczymi
i organizacjami społeczno-kulturalnymi w kraju i na świecie;
3) wspiera rozwój talentów młodych śpiewaków operowych;
4) działa na rzecz ochrony dziedzictwa kultury muzycznej, w tym utworów dawnej
muzyki polskiej i światowej;
5) podejmuje i wspiera działania na rzecz tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi
twórczości muzycznej i talentów artystycznych;
§ 5
Opera realizuje zadania, o których mowa w § 4, poprzez:
Dziennik Urzędowy
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego -4- Poz. 52
1) przygotowywanie i wystawianie dzieł operowych, muzyki oratoryjnej, symfonicznej
i kameralnej;
2) przygotowywanie widowisk, koncertów, konferencji i spotkań, również poza siedzibą
Opery;
3) prowadzenie działalności promocyjnej, popularyzatorskiej, edukacyjnej, związanej z
polską i światową twórczością muzyczną, ze szczególnym uwzględnieniem dzieł
operowych i oratoryjnych;
4) prowadzenie działalności wydawniczej;
5) prowadzenie biblioteki muzycznej;
6) prowadzenie działalności impresaryjnej w zakresie krajowej i zagranicznej wymiany
kulturalnej;
7) nawiązywanie współpracy i wymiany kulturalnej z osobami prawnymi i fizycznymi
w kraju i za granicą;
8) produkowanie filmów i nagrań audialnych lub audiowizualnych prób i widowisk
realizowanych przez Operę.
§ 6
W celu realizacji zadań statutowych Opera może:
1) współpracować i podejmować wspólne działania z polskimi i zagranicznymi
instytucjami artystycznymi, administracją rządową i samorządową, krajowymi
i zagranicznymi instytucjami oświaty i kultury, ośrodkami naukowymi, organizacjami
pozarządowymi, mediami, podmiotami gospodarczymi, a także innymi osobami
i jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej;
2) prowadzić działalność impresaryjną samodzielnie lub za pośrednictwem
wyspecjalizowanych agencji;
3) realizować transmisje, nagrania radiowe, telewizyjne, fonograficzne i wideo, filmy oraz
inne formy zapisu i odtwarzania obrazu i dźwięku;
4) prowadzić działalność edytorską i wydawniczą, w tym wydawać kasety audio i wideo,
płyty oraz inne nośniki obrazu i dźwięku;
5) współdziałać z instytucjami szkolnictwa artystycznego i zawodowego, w celu
zapewnienia sobie właściwie przygotowanych kadr;
Dziennik Urzędowy
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego -5- Poz. 52
6) organizować szkolenia, kursy, warsztaty, wystawy, seminaria, plenery artystyczne i inne
formy związane z działalnością promocyjną, popularyzatorską, edukacyjną i artystyczną
lub w nich uczestniczyć;
7) opracowywać, publikować i rozpowszechniać własne i obce wydawnictwa drukowane
i multimedialne związane z zakresem swojej działalności.
ROZDZIAŁ III
Zarządzanie i organizacja
§ 7
1. Operą kieruje Dyrektor, zwany dalej ,,Dyrektorem’’, którego powołuje i odwołuje
Minister, w trybie określonym ustawą.
2. Dyrektor kieruje Operą przy pomocy dwóch zastępców powoływanych i odwoływanych
przez Dyrektora w uzgodnieniu z Ministrem.
3. Odwołanie zastępców dyrektora następuje w trybie właściwym dla ich powołania.
§ 8
Dyrektor zarządza działalnością Opery i reprezentuje ją na zewnątrz.
§ 9
Do obowiązków Dyrektora należy realizacja zadań statutowych, a w szczególności:
1) kierowanie sprawami związanymi z działalnością statutową i administracyjną Opery;
2) przygotowywanie programów działania i planów finansowych Opery na każdy rok
budżetowy;
3) przygotowywanie planów repertuarowych na sezony artystyczne,
4) nadzór i koordynacja wykonania przygotowanych programów działania i planów
finansowych Opery,
Dziennik Urzędowy
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego -6- Poz. 52
5) sporządzanie sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych za każdy rok
budżetowy;
6) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym zabezpieczeniem i ochroną mienia Opery;
7) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej;
8) wydawanie wewnętrznych regulaminów, zarządzeń i innych dokumentów
wewnętrznych Opery;
9) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Opery
oraz wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Opery;
10) przedstawianie Ministrowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz
wniosków inwestycyjnych;
11) wykonywanie uprawnień i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 27 czerwca 1997
r. o bibliotekach Dz. U. z 2012 r. poz. 642, z 2013 r. poz. 829 oraz z 2017 r. poz. 1086).
§ 10
1. Organizację wewnętrzną Opery, w tym podział kompetencji między Dyrektorem
i zastępcami Dyrektora, strukturę organizacyjną Opery, zadania poszczególnych
komórek organizacyjnych, zakres uprawnień i odpowiedzialności kadry kierowniczej,
zasady zastępowania osoby kierującej Operą w czasie jej nieobecności, a także zasady
obiegu dokumentów i podpisywania pism w Operze określa regulamin organizacyjny,
nadawany przez Dyrektora z zastrzeżeniem art. 13 ust. 3 ustawy.
2. Zmiany regulaminu organizacyjnego dokonywane są w trybie określonym dla jego
nadania.
§ 11
1. Dyrektor Opery dokonuje w imieniu Opery czynności prawnych, w tym składa
oświadczenia w zakresie jej praw i obowiązków majątkowych.
2. Dyrektor Opery może udzielić w formie pisemnej pełnomocnictwa zastępcy dyrektora,
głównemu księgowemu lub innej osobie, określając jego zakres i sposób reprezentacji.
3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji
kultury prowadzonym przez Ministra za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.
Dziennik Urzędowy
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego -7- Poz. 52
ROZDZIAŁ IV
Organy doradcze
§ 12
1. Dyrektor może za zgodą Ministra utworzyć organ doradczy i opiniodawczy Opery – Radę
Artystyczną, zwaną dalej „Radą”.
2. Do zadań Rady należy opiniowanie planów rozwoju Opery, planów repertuarowych,
planów rozwoju kadr artystycznych.
3. W skład Rady wchodzi sześć osób.
4. Radę powołuje Dyrektor, przy czym połowę liczby członków Rady wskazuje Minister.
5. Członków Rady powołuje się na okres równy okresowi zatrudnienia Dyrektora.
6. Członkostwo w Radzie ustaje przed upływem kadencji w razie:
a) zrzeczenia się,
b) śmierci,
c) choroby członka Rady trwale uniemożliwiającej sprawowanie w niej funkcji,
d) prawomocnego orzeczenia środka karnego pozbawienia praw publicznych lub
ubezwłasnowolnienia,
e) odwołania przez Ministra, z powodu niewykonywania obowiązków członka Rady
wynikających z niniejszego Statutu lub regulaminu, o którym mowa w ust. 10
7. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Dyrektor.
8. Rada wybiera spośród swojego grona Przewodniczącego, który kieruje pracami Rady i ją
reprezentuje oraz Zastępcę Przewodniczącego, który kieruje pracami Rady pod nieobecność
Przewodniczącego.
9. Posiedzenia Rady odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w
sezonie artystycznym, przy czym pierwsze posiedzenie rady zwoływane jest przez
Dyrektora.
10. Szczegółowy tryb i zakres działania Rady określa regulamin przyjęty przez Radę na
pierwszym posiedzeniu.
Dziennik Urzędowy
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego -8- Poz. 52
ROZDZIAŁ V
Działalność dodatkowa
§ 13
1. Opera może prowadzić, jako dodatkową, działalność odpłatną według zasad określonych
w obowiązujących przepisach, o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia realizacji
zadań statutowych Opery.
2. Działalność określona w ust. 1 może być prowadzona w zakresie:
1) produkcji i konserwacji środków inscenizacji, wyposażenia i środków trwałych,
2) organizacji i produkcji wydarzeń związanych z działalnością promocyjną,
popularyzatorską, edukacyjną, kulturalną i artystyczną;
3) promocji, reklamy, public relations i badania rynku;
4) organizacji konferencji i wystaw;
5) sprzedaży wydawnictw, materiałów promocyjnych, wyrobów przemysłu kultury;
6) wypożyczania, najmu, dzierżawy i innych form użytkowania posiadanego majątku.
3. Środki uzyskane z prowadzonej działalności dodatkowej mogą być wykorzystywane
wyłącznie na realizację zadań statutowych.
ROZDZIAŁ VI
Gospodarka finansowa Opery
§ 14
Opera działa we własnym imieniu i na własny rachunek, gospodarując wydzieloną częścią
mienia i zapewniając jego ochronę.
§ 15
1. Opera prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie.
Dziennik Urzędowy
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego -9- Poz. 52
2. Majątek Opery może być wykorzystywany jedynie do realizacji celów wynikających
z zakresu działania Opery.
3. Podstawą gospodarki finansowej Opery jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora,
z zachowaniem wysokości dotacji przyznanej przez Ministra. Plan finansowy
sporządzany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).
4. Dyrektor zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego,
obligatoryjne jego zbadanie przez biegłego rewidenta wyłonionego zgodnie
z obowiązującymi przepisami i przedłożenie do zatwierdzenia Ministrowi.
§ 16
Działalność Opery jest finansowana z:
1) przychodów z prowadzonej działalności.
2) dotacji z budżetu Państwa, w tym:
a) dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych
zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów;
b) dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;
c) dotacji celowej na realizację wskazanych zadań i programów;
3) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
4) wpływów ze sprzedaży składników majątku ruchomego;
5) wpływów ze sprzedaży praw autorskich;
6) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych oraz z innych zewnętrznych
źródeł;
7) wpływów z prowadzonej przez Operę działalności odpłatnej.
§ 17
Zaciągnięcie przez Operę kredytu lub pożyczki wymaga uzyskania zgody Ministra.
Dziennik Urzędowy
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego -10- Poz. 52
ROZDZIAŁ VII
Przepis końcowy
§ 18
1. Połączenia, podziału lub likwidacji Opery dokonuje Minister, na warunkach i w trybie
przewidzianym w obowiązujących przepisach.
2. Zmiany w statucie dokonywane są w trybie określonym dla jego nadania