Statut

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
z dnia 25 lipca 2017 r., poz. 51
w sprawie utworzenia państwowej instytucji kultury – Polskiej Opery Królewskiej

Na podstawie art. 8 i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862) zarządza się, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 sierpnia 2017 r. tworzy się państwową instytucję kultury pod nazwą „Polska Opera Królewska”, zwaną dalej „Operą”. Opera może posługiwać się nazwą skróconą „Opera
Królewska”.
§ 2. Siedzibą Opery jest miasto stołeczne Warszawa.
§ 3. Opera jest instytucją artystyczną w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
§ 4. Przedmiotem działania Opery jest kształtowanie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez przygotowywanie, wystawianie, promowanie i popularyzowanie dzieł operowych,
muzyki oratoryjnej, symfonicznej i kameralnej, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki kompozytorów polskich, zwłaszcza repertuaru dawnych mistrzów, a także przywracanie do
życia muzycznego zapomnianych dzieł muzyki polskiej.
§ 5. Nadzór nad Operą sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, który zapewnia środki niezbędne do jej utrzymania i rozwoju.
§ 6. Operze zostanie nadany odrębnym zarządzeniem statut w trybie określonym w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
z dnia 25 lipca 2017 r., poz. 52
w sprawie nadania statutu Polskiej Operze Królewskiej

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U z 2017 r. poz. 862) zarządza się co następuje:

§ 1. Polskiej Operze Królewskiej nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2017 r.

 

STATUT
Polskiej Opery Królewskiej


ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1
Polska Opera Królewska zwana dalej ,,Operą’’ jest państwową instytucją artystyczną, utworzoną na podstawie zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25
lipca 2017 r. w sprawie utworzenia państwowej instytucji kultury – Polskiej Opery Królewskiej (Dz. Urz. MKiDN poz. 51).

§ 2
Opera działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 862), zwanej dalej „ustawą”;
2) niniejszego Statutu.

§ 3
1. Organizatorem Opery jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej „Ministrem”.
2. Opera podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra i posiada osobowość prawną.
3. Nadzór nad Operą sprawuje Minister.
4. Siedzibą Opery jest miasto stołeczne Warszawa.
5. Opera prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
6. Opera realizuje wydarzenia artystyczne, popularyzatorskie i edukacyjne, tak w swojej siedzibie, jak i w miejscach o ograniczonym dostępie do kultury.
7. Opera może posługiwać się skróconą nazwą „Opera Królewska”.


ROZDZIAŁ II

Zakres działalności

§ 4
1. Przedmiotem działania Opery jest kształtowanie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez przygotowywanie, wystawianie, promowanie i popularyzowanie dzieł
operowych, muzyki oratoryjnej, symfonicznej i kameralnej, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki kompozytorów polskich, zwłaszcza repertuaru dawnych mistrzów, a także przywracanie do życia muzycznego zapomnianych dzieł muzyki polskiej.
2. Opera:

1) działa w oparciu o stały zespół artystyczny, składający się z profesjonalnych muzyków i śpiewaków;
2) współpracuje, w celu realizacji swoich zadań statutowych, ze środowiskami twórczymi i organizacjami społeczno-kulturalnymi w kraju i na świecie;
3) wspiera rozwój talentów młodych śpiewaków operowych;
4) działa na rzecz ochrony dziedzictwa kultury muzycznej, w tym utworów dawnej muzyki polskiej i światowej;
5) podejmuje i wspiera działania na rzecz tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi twórczości muzycznej i talentów artystycznych;

§ 5
Opera realizuje zadania, o których mowa w § 4, poprzez:
1) przygotowywanie i wystawianie dzieł operowych, muzyki oratoryjnej, symfonicznej i kameralnej;
2) przygotowywanie widowisk, koncertów, konferencji i spotkań, również poza siedzibą Opery;
3) prowadzenie działalności promocyjnej, popularyzatorskiej, edukacyjnej, związanej z polską i światową twórczością muzyczną, ze szczególnym uwzględnieniem dzieł operowych i oratoryjnych;
4) prowadzenie działalności wydawniczej;
5) prowadzenie biblioteki muzycznej;
6) prowadzenie działalności impresaryjnej w zakresie krajowej i zagranicznej wymiany kulturalnej;
7) nawiązywanie współpracy i wymiany kulturalnej z osobami prawnymi i fizycznymi w kraju i za granicą;
8) produkowanie filmów i nagrań audialnych lub audiowizualnych prób i widowisk realizowanych przez Operę.

§ 6
W celu realizacji zadań statutowych Opera może:
1) współpracować i podejmować wspólne działania z polskimi i zagranicznymi instytucjami artystycznymi, administracją rządową i samorządową, krajowymi i zagranicznymi instytucjami oświaty i kultury, ośrodkami naukowymi, organizacjami pozarządowymi, mediami, podmiotami gospodarczymi, a także innymi osobami i jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej;
2) prowadzić działalność impresaryjną samodzielnie lub za pośrednictwem wyspecjalizowanych agencji;
3) realizować transmisje, nagrania radiowe, telewizyjne, fonograficzne i wideo, filmy oraz inne formy zapisu i odtwarzania obrazu i dźwięku;
4) prowadzić działalność edytorską i wydawniczą, w tym wydawać kasety audio i wideo, płyty oraz inne nośniki obrazu i dźwięku;
5) współdziałać z instytucjami szkolnictwa artystycznego i zawodowego, w celu zapewnienia sobie właściwie przygotowanych kadr;
6) organizować szkolenia, kursy, warsztaty, wystawy, seminaria, plenery artystyczne i inne formy związane z działalnością promocyjną, popularyzatorską, edukacyjną i artystyczną lub w nich uczestniczyć;
7) opracowywać, publikować i rozpowszechniać własne i obce wydawnictwa drukowane i multimedialne związane z zakresem swojej działalności.


ROZDZIAŁ III

Zarządzanie i organizacja

§ 7
1. Operą kieruje Dyrektor, zwany dalej ,,Dyrektorem’’, którego powołuje i odwołuje Minister, w trybie określonym ustawą.
2. Dyrektor kieruje Operą przy pomocy dwóch zastępców powoływanych i odwoływanych przez Dyrektora w uzgodnieniu z Ministrem.
3. Odwołanie zastępców dyrektora następuje w trybie właściwym dla ich powołania.

§ 8
Dyrektor zarządza działalnością Opery i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 9
Do obowiązków Dyrektora należy realizacja zadań statutowych, a w szczególności:
1) kierowanie sprawami związanymi z działalnością statutową i administracyjną Opery;
2) przygotowywanie programów działania i planów finansowych Opery na każdy rok budżetowy;
3) przygotowywanie planów repertuarowych na sezony artystyczne,
4) nadzór i koordynacja wykonania przygotowanych programów działania i planów finansowych Opery,
5) sporządzanie sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych za każdy rok budżetowy;
6) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym zabezpieczeniem i ochroną mienia Opery;
7) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej;
8) wydawanie wewnętrznych regulaminów, zarządzeń i innych dokumentów wewnętrznych Opery;
9) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Opery oraz wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Opery;
10) przedstawianie Ministrowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych;
11) wykonywanie uprawnień i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach Dz. U. z 2012 r. poz. 642, z 2013 r. poz. 829 oraz z 2017 r. poz. 1086).

§ 10
1. Organizację wewnętrzną Opery, w tym podział kompetencji między Dyrektorem i zastępcami Dyrektora, strukturę organizacyjną Opery, zadania poszczególnych komórek organizacyjnych, zakres uprawnień i odpowiedzialności kadry kierowniczej, zasady zastępowania osoby kierującej Operą w czasie jej nieobecności, a także zasady obiegu dokumentów i podpisywania pism w Operze określa regulamin organizacyjny, nadawany przez Dyrektora z zastrzeżeniem art. 13 ust. 3 ustawy.
2. Zmiany regulaminu organizacyjnego dokonywane są w trybie określonym dla jego nadania.

§ 11
1. Dyrektor Opery dokonuje w imieniu Opery czynności prawnych, w tym składa oświadczenia w zakresie jej praw i obowiązków majątkowych.
2. Dyrektor Opery może udzielić w formie pisemnej pełnomocnictwa zastępcy dyrektora, głównemu księgowemu lub innej osobie, określając jego zakres i sposób reprezentacji.
3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Ministra za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.


ROZDZIAŁ IV

Organy doradcze

§ 12
1. Dyrektor może za zgodą Ministra utworzyć organ doradczy i opiniodawczy Opery – Radę Artystyczną, zwaną dalej „Radą”.
2. Do zadań Rady należy opiniowanie planów rozwoju Opery, planów repertuarowych, planów rozwoju kadr artystycznych.
3. W skład Rady wchodzi sześć osób.
4. Radę powołuje Dyrektor, przy czym połowę liczby członków Rady wskazuje Minister.
5. Członków Rady powołuje się na okres równy okresowi zatrudnienia Dyrektora.
6. Członkostwo w Radzie ustaje przed upływem kadencji w razie:
a) zrzeczenia się,
b) śmierci,
c) choroby członka Rady trwale uniemożliwiającej sprawowanie w niej funkcji,
d) prawomocnego orzeczenia środka karnego pozbawienia praw publicznych lub ubezwłasnowolnienia,
e) odwołania przez Ministra, z powodu niewykonywania obowiązków członka Rady wynikających z niniejszego Statutu lub regulaminu, o którym mowa w ust. 10
7. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Dyrektor.
8. Rada wybiera spośród swojego grona Przewodniczącego, który kieruje pracami Rady i ją reprezentuje oraz Zastępcę Przewodniczącego, który kieruje pracami Rady pod nieobecność Przewodniczącego.
9. Posiedzenia Rady odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w sezonie artystycznym, przy czym pierwsze posiedzenie rady zwoływane jest przez
Dyrektora.
10. Szczegółowy tryb i zakres działania Rady określa regulamin przyjęty przez Radę na pierwszym posiedzeniu.


ROZDZIAŁ V

Działalność dodatkowa

§ 13
1. Opera może prowadzić, jako dodatkową, działalność odpłatną według zasad określonych w obowiązujących przepisach, o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia realizacji zadań statutowych Opery.
2. Działalność określona w ust. 1 może być prowadzona w zakresie:
1) produkcji i konserwacji środków inscenizacji, wyposażenia i środków trwałych,
2) organizacji i produkcji wydarzeń związanych z działalnością promocyjną, popularyzatorską, edukacyjną, kulturalną i artystyczną;
3) promocji, reklamy, public relations i badania rynku;
4) organizacji konferencji i wystaw;
5) sprzedaży wydawnictw, materiałów promocyjnych, wyrobów przemysłu kultury;
6) wypożyczania, najmu, dzierżawy i innych form użytkowania posiadanego majątku.
3. Środki uzyskane z prowadzonej działalności dodatkowej mogą być wykorzystywane wyłącznie na realizację zadań statutowych.


ROZDZIAŁ VI

Gospodarka finansowa Opery

§ 14
Opera działa we własnym imieniu i na własny rachunek, gospodarując wydzieloną częścią mienia i zapewniając jego ochronę.

§ 15
1. Opera prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie.
2. Majątek Opery może być wykorzystywany jedynie do realizacji celów wynikających z zakresu działania Opery.
3. Podstawą gospodarki finansowej Opery jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji przyznanej przez Ministra. Plan finansowy sporządzany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).
4. Dyrektor zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez biegłego rewidenta wyłonionego zgodnie z obowiązującymi przepisami i przedłożenie do zatwierdzenia Ministrowi.

§ 16
Działalność Opery jest finansowana z:
1) przychodów z prowadzonej działalności.
2) dotacji z budżetu Państwa, w tym:
a) dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów;
b) dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;
c) dotacji celowej na realizację wskazanych zadań i programów;
3) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
4) wpływów ze sprzedaży składników majątku ruchomego;
5) wpływów ze sprzedaży praw autorskich;
6) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych oraz z innych zewnętrznych źródeł;
7) wpływów z prowadzonej przez Operę działalności odpłatnej.

§ 17
Zaciągnięcie przez Operę kredytu lub pożyczki wymaga uzyskania zgody Ministra.


ROZDZIAŁ VII

Przepis końcowy

§ 18
1. Połączenia, podziału lub likwidacji Opery dokonuje Minister, na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
2. Zmiany w statucie dokonywane są w trybie określonym dla jego nadania.