Deklaracja dostępności

Polska Opera Królewska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Polskiej Opery Królewskiej www.operakrolewska.pl 

Data publikacji strony internetowej: listopad 2017

Strona internetowa została sprawdzona za pomocą serwisu http://checkers.eiii.eu/ i osiągnęła 95,26% zgodności. Wyniki badania zgodności dostępne są pod adresem http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=9e4d64a6-dd52-49b4-bea0-2a097aa64fed

Strona internetowa jest częściowo nie zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

  • Brak button-u  dla <form role=”search” method=”get” class=”search-form” action=”https://operakrolewska.pl/”>
  • Brak linku/tytułu dla <button id=”menu-toggle” class=”menu-toggle” aria-expanded=”false”><i class=”fa fa-bars” aria-hidden=”true” /></button>
  • Brak linku/tytułu dla <a target=”_blank” href=”https://www.youtube.com/channel/UC-m28nt18Ep1aSp8bZIgLfQ”><i class=”fa fa-youtube” /></a>
  • Brak linku/tytułu dla <a target=”_blank” href=”https://www.instagram.com/operakrolewska/”><i class=”fa fa-instagram” /></a>
  • Brak linku/tytułu dla <a target=”_blank” href=”https://web.facebook.com/PolskaOperaKrolewska/”><i class=”fa fa-facebook” /></a>
  • Brak linku/tytułu dla <a href="https://operakrolewska.pl/en/"><span class="mf-lang-ic"> </span></a>

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe  

 W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Karol Dadaspomoc@rsd.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 225115900. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich– https:/www.rpo.gov.pl/ 

 

 

Dostępność architektoniczna 

 Biura i sale prób Polskiej Opery Królewskiej, ul. Nowogrodzka 49 

Opera wynajmuje pomieszczenia na dwóch piętrach oraz w suterenie budynku z lat 20-tych, ostatnia większa modernizacja przeprowadzona została w latach 60-tych. Wejście główne do budynku (biura i sale prób) prowadzi z bramy głównej na parter klatki schodowej, poprzez system kilkunastu schodów z poręczą. Z parteru budynku działa winda o dopuszczalnej ilości 3 osób, niedostosowana szerokością do wjazdu wózków inwalidzkich. Nie ma podjazdów przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością ruchowąWejście do pomieszczeń sutereny odbywa się po kilkudziesięciu schodach z poręcząKorytarze na poszczególnych wynajmowanych piętrach o szerokości 1,6- 1,9 m, toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych, nie ma zainstalowanej pętli indukcyjnej, nie ma oznaczeń w alfabecie Braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych na ulicy, w zasięgu SPPN. 

 

Przedstawienia Teatr Królewski- Stara Oranżeria, Muzeum Łazienki Królewskie, ul. Agrykola 1  

Przedstawienia Polskiej Opery Królewskiej w większości odbywają się w wynajmowanych salach Teatru Królewskiego, na terenie parku Muzeum Łazienki Królewskie. W budynku zabytkowej Starej Oranżerii nie ma podjazdów przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Wejście do budynku oraz przemieszczanie się wewnątrz odbywa się na kilku poziomach oraz kilkudziesięciu schodach. Nie ma zainstalowanych wind. Brak jest zainstalowanej pętli indukcyjnej, nie ma oznaczeń w alfabecie Braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane na ulicy Myśliwieckiej, w zasięgu SPPN, bez możliwości wjazdu samochodem prywatnym na teren parku. W przypadku przedstawień w innych lokalizacjach dostępność zależy od warunków architektonicznych konkretnego miejsca. 

 

Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.